interessant artikel gevonden op GroeneRuimte.nl

Op GroeneRuimte.nl (https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=202450) stond gisteren het bijgaande bericht, gebaseerd op de “verkenning brede welvaart” door het Planbureau voor de Leefomgeving

 

Hieruit blijkt dat we wel weten dat de circulaire economie moet, maar dat we wel moeite hebben met het zelf betalen van de rekening……

 

“Burgers en bedrijven steunen circulaire economie, maar niet als het hen zelf geld kost

Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als deze groepen zelf de pijn ervan voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. Dit zijn enkele van de conclusies uit de ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 – Circulaire economie, gedrag en beleid’, een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De transitie naar een circulaire economie vraagt gedragsaanpassingen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Beleid gericht op het bevorderen van een circulaire economie kan aan effectiviteit winnen door meer rekening te houden met gedragsaspecten. Zo brengt een tarief voor huishoudelijk restafval het risico op dumping van dat afval met zich mee. Verder kan het huidige beleid effectiever worden door actief te bevorderen dat sociale normen veranderen of door andere duwtjes in de gewenste richting te geven. Een voorbeeld van dergelijk als positief ervaren beleid is het scheiden van glas: dat is door onder meer voorlichtingscampagnes en het plaatsen van makkelijk bereikbare glasbakken gemeengoed geworden.

Een circulaire economie is erop gericht om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen en de afvalproductie te beperken. Dit leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk van menselijke activiteit en genereert economische kansen. De effecten op het verdienvermogen en de werkgelegenheid zijn echter niet eenduidig. Circulaire economie zal dan ook vooral via milieuwinst kunnen bijdragen aan de brede welvaart.

Zie voor meer informatie het rapport Verkenning Brede Welvaart – circulaire economie, gedrag en beleid op de site van het Planbureau voor de Leefomgeving.

bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 16/05/18 “.